Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden webshop Samen Slimmer Groeien:

Door bij het plaatsen van een bestelling akkoord te gaan met de algemene voorwaarden, geef je te kennen dat je met de op dat moment geldende leverings- en betalingsvoorwaarden, zoals beschreven in dit document, akkoord gaat. 

Samen slimmer groeien garandeert dat het geleverde product beantwoordt aan de overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.

Levering downloadbare producten

Levering van downloadbare producten vindt plaats d.m.v. een digitale download. De downloadlink wordt zichtbaar zodra de betaling succesvol is verlopen. Ook wordt de downloadlink per email aan je toegestuurd. 

Aan de leveringsplicht van Samen slimmer groeien zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Samen slimmer groeien geleverde zaken aan jou zijn aangeboden d.m.v. het toesturen van de downloadlink.

Prijzen:

Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken. 
Alle prijzen op de site zijn in Euro’s en inclusief BTW, waar de BTW-wetgeving van toepassing is.

Zichttermijn/herroepingsrecht:

Bij afstandsaankopen geldt er een bedenkingstijd van 14 dagen. Binnen die tijd kun je je aankoop annuleren, ruilen of terugsturen. Er geldt geen herroepingsrecht op de digitale (leer-)middelen van Samen slimmer groeien. Zodra je betaling succesvol is afgerond, is de aankoop definitief. Je kunt de aankoop niet meer ongedaan maken wanneer het gaat om diensten waarvan de uitvoering, met instemming van de consument, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen. Door akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden zie je uitdrukkelijk af van het herroepingsrecht.

Gegevensbeheer:

Indien je een bestelling plaatst bij Samen slimmer groeien, worden je gegevens opgenomen in het klantenbestand van Samen slimmer groeien. Wij houden ons aan de Wet Persoonsregistraties en zullen je gegevens nooit verstrekken aan derden. 

Samen slimmer groeien respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens.

Garantie en conformiteit:

Samen slimmer groeien staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. 

Je bent verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient je deze gebreken onmiddellijk schriftelijk via email te melden via didier@samenslimmergroeien.be. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering schriftelijk worden gemeld.

Indien klachten door Samen slimmer groeien gegrond worden bevonden, zal Samen slimmer groeien de geleverde zaken kosteloos vervangen.

Deze garantie geldt niet indien:

  1. en zolang je jegens Samen slimmer groeien in gebreke bent;
  2. je de geleverde zaken zelf hebt bewerkt of door derden hebt laten bewerken;
  3. de geleverde zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Samen slimmer groeien;

Aanbiedingen:

Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld. Mondelinge toezeggingen verbinden Samen slimmer groeien slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn bevestigd. Aanbiedingen van Samen slimmer groeien gelden niet automatisch voor nabestellingen. Samen slimmer groeien kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien je had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.

Overeenkomst:

Een overeenkomst tussen Samen slimmer groeien en jou komt tot stand nadat een bestellingsopdracht door Samen slimmer groeien op haalbaarheid is beoordeeld. Samen slimmer groeien behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Afbeeldingen en specificaties:

Alle afbeeldingen; foto’s, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende afmetingen, kleuren, etc. op de internetsite van Samen slimmer groeien gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

Overmacht:

Samen slimmer groeien is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.

Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers gelden uitdrukkelijk als overmacht.

Samen slimmer groeien behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. In geen geval is Novilo gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.

Indien Samen slimmer groeien bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en je bent gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Toepasselijk recht/bevoegde rechter:

Op alle overeenkomsten is het Belgisch recht van toepassing.

Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Samen slimmer groeien en jou, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement Oostende kennis, of worden verwezen naar de bevoegde rechter.

Identiteit ondernemer:

Samen slimmer groeien GCV
Zandvoordeschorredijkstraat 66
8400 Oostende, België.
didier@samenslimmergroeien.be

BTW: BE0670.615.636

Vision

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.

Mission

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.

Motto

Dapibus ante adipiscing suspendisse odio pharetra fusce. Sociosqu nam purus praesent scelerisque per torquent vivamus urna.